Năm học 2016 – 2017

Hình ảnh Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2016-2017

Hình ảnh ngày Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2016- 2017

Hình ảnh ngày 20-11

Hình ảnh ngày 20-11

Hình ảnh tổ chức Sinh Nhật

Tổ chức sinh nhật hàng tháng

Trường tổ chức sinh nhật cho các cháu vào mỗi tháng

Hình ảnh Ngày 8-3

Mừng ngày 8-3