Bản tin (page 3)

Tập huấn tháng 10/2019

Nội dụng: Kỷ luật tích cực, Dạy học tích cực Chuyên đề 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC TÍCH CỰC Chuyên đề 2: CÁC BIỆN PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẰM THỰC HIỆN GIÁO DỤC  KỈ LUẬT…

Continue reading »