Con đường học vấn

Trường Liên Cấp Quốc tế Việt Nam Singapore cung cấp con đường học vấn được cấu trúc chặt chẽ. Sau khi hoàn thành chương trình học, ngoài những kỹ năng và kiến thức theo chương trình giáo dục chính thức của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, học sinh cũng sẽ đạt được một trình độ tiếng Anh nhất định để sẵn sàng hội nhập với môi trường toàn cầu.

Study-Pathway-SVIS-Nha-Trang-VN