Hoạt động ngoại khóa

  • Chương trình Giáo Dục Nhân Cách thông qua các hoạt động ngoại khoá nhằm giúp các em xây dựng nhân cách, tinh thần cao thượng và phát triển phẩm chất đạo đức của một công dân toàn cầu.
  • Đào tạo nhiều kỹ năng cần thiết để sẵn sàng hội nhập với môi trường toàn cầu như làm việc nhóm, thuyết trình, giải quyết vấn đề, sự tự tin, độc lập và sáng tạo.