Kiểm tra, đánh giá

Hệ thống kiểm định chất lượng và đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam cho Chương Trình Việt Nam Hội Nhập và chuẩn đánh giá quốc tế cho Chương trình tiếng Anh Cambridge.