Những kết quả học vấn học sinh sẽ đạt được

Sau khi hoàn tất thành công toàn bộ Chương trình Việt Nam Hội Nhập, học sinh sẽ đạt được những kết quả như sau:

Cấp Tiểu học

  • Nắm vững toàn bộ kiến thức trong chương trình giáo dục Tiểu học của Bộ Giáo dục Việt Nam
  • Đạt chuẩn A1 trình độ tiếng Anh theo khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (Common European Framework of Reference –CEFR*)

Cấp Trung học cơ sở

  • Nắm vững toàn bộ kiến thức trong chương trình giáo dục Trung học cơ sở của Bộ Giáo dục Việt Nam
  • Đạt chuẩn A2-B1 trình độ tiếng Anh theo khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (Common European Framework of Reference -CEFR)

Cấp Trung học phổ thông

  • Nền tảng học thuật vững vàng trong tất cả các môn học theo chương trình giáo dục Trung học phổ thông của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh Đại Học tại Việt nam hoặc ở nước ngoài.
  • Đạt chuẩn B2-C1 trình độ tiếng Anh theo khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (Common European Framework of Reference -CEFR)

* Khung CEFR là hệ thống đánh giá trình độ tiếng Anh được Thủ Tướng Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phê duyệt làm chuẩn đào tạo trình độ tiếng Anh trong “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam giai đoạn 2008 – 2020” theo quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30/09/2008.